Om ministeren mener at udlændinge bosiddende på Færøerne skal behandles på samme betingelser og vilkår som udlændinge bosiddende i Danmark i forhold til både midlertidig og permanent opholdstilladelse

Spørgsmål 12

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V)

Dato: 29-08-2018

 

Spørgsmål

Mener ministeren, at udlændinge bosiddende på Færøerne skal behandles på samme betingelser og vilkår som udlændinge bosiddende i Danmark i forhold til både midlertidigt og permanent opholdstilladelse, til trods for, at problemstillingen og behov for at tiltrække flere folk, der kan yde et bidrag til det færøske samfund, har en anden karakter end i Danmark?

Svar

Reglerne om opholdstilladelse på Færøerne er reguleret i udlændingeloven, der hører under udlændingeområdet, som i dag er et rigsanliggende, hvilket betyder, at den lovgivende og udøvende magt varetages af rigsmyndighederne (regeringen og Folketinget).

Skal en lov på udlændingeområdet gælde direkte både for Danmark og Færøerne eller for Færøerne alene, vil lovforslaget bl.a. skulle behandles i det færøske Lagting.

Som eksempel på en lov på udlændingeområdet, som er vedtaget af Folketinget og alene gælder for Færøerne, kan nævnes lov nr. 462 af 17. juni 2008 for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse, der er vedtaget med det formål at skabe et retligt grundlag for, at Færøerne kan tiltrække arbejdstagere til områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt tiltrække arbejdskraft fra lande, der er medlem af Den Europæiske Union.

Skal en lov på udlændingeområdet senere kunne gennemføres på Færøerne, etableres en territorialbestemmelse og en anordningshjemmel i loven, hvorefter loven ikke gælder direkte for Færøerne, men ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 23. juni 2000, blev således ved kongelig anordning nr. 182 af 22. marts 2001, sat i kraft for Færøerne. Ændringer af udlændingeloven, der skal kunne sættes i kraft for Færøerne, skal også indeholde en anordningshjemmel, hvorefter de kan sættes i kraft på Færøerne ved kongelig anordning.

De ændringer af udlændingeloven, som Folketinget har vedtaget, siden udlændingeloven blev sat i kraft på Færøerne, er kun i meget begrænset omfang sat i kraft på Færøerne. Færøudvalget 2017-18

Dette medfører, at reglerne for både midlertidig og permanent opholdstilladelse på Færøerne i dag varierer ganske væsentligt fra reglerne om opholdstilladelse i Danmark.