§ 20-spørgsmål S 715 Om Grønlands eksterne selvbestemmelsesret

Spørgsmål S 715

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

Dato: 17-04-2018

 

Spørgsmål

Mener udenrigsministeren, at Danmark bør respektere Grønlands eksterne selvbestemmelsesret til at etablere Grønland som selvstændig stat?

Skriftlig begrundelse:

Udenrigsministeren har i svar til spørgeren på FÆU alm. del – spørgsmål 7 fra den 20. marts 2018 gjort rede for, at Danmark ikke finder den folkeretlige selvbestemmelsesret relevant for spørgsmålet om Færøernes adgang til selvstændighed. Udenrigsministeren bekræfter, at den udbredte opfattelse på Færøerne om, at Danmark har forpligtet sig over for det internationale samfund til at respektere det folkeretlige princip om ekstern selvbestemmelsesret i forholdet til Færøerne, er forkert. Det har Danmark ikke gjort, og Danmark har heller ikke gjort sig overvejelser desangående ifølge udenrigsministeren. Spørgeren mener, det er relevant at få indsigt i, om Danmark har de samme synspunkter angående Grønland.

 

Svar

Grønlands adgang til selvstændighed er reguleret af selvstyrelovens § 21.

Det er i øvrigt regeringens opfattelse, at spørgsmålet om selvstændighed for Grønland afgøres af det grønlandske folk. Det er samtidig regeringens vurdering, at der er bred enighed herom i Folketinget. Grønlandsk selvstændighed vil i givet fald skulle gennemføres efter grundlovens § 19.

Regeringen vil beklage en beslutning om grønlandsk selvstændighed, men regeringen anerkender fuldt ud, at man i Grønland kan beslutte, at man ikke ønsker at være en del af rigsfællesskabet.

I denne sammenhæng er spørgsmål om selvbestemmelsesretten efter folkeretten ikke relevant.

Der henvises i øvrigt til besvarelse af GRU alm. del spørgsmål nr. 24 stillet af medlem af udvalget Søren Espersen (DF) dateret den 12. oktober 2015.

Der henvises ydermere til udenrigsministeriets notat af 15. august 2005 om det grønlandske folks selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten, som er vedlagt som bilag 8 i Grønlands-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland