Forsvarsudvalget spørgsmål 2 Om L4 forslag til lov om ændring af værnepligtsloven

Spørgsmål 5

Spørgsmål 2

Af: Magni Arge (T)

Til:   Forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V)

Dato: 14-11-2018

L 4

Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven. (Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010). Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Spørgsmål

Idet der henvises til, at Lagtinget er enige om ikke at ønske værnepligt indført på Færøerne, bedes ministeren uddybe sin tilkendegivelse i svaret på L 4 - spørgsmål 1 om, at det er ”hensigten, at loven, såfremt lovforslaget vedtages, skal sættes i kraft for Færøerne og Grønland, således at reglerne er gældende for hele Rigsfællesskabet. Der vil efter en vedtagelse af lovforslaget skulle tages nærmere stilling til, i hvilket omfang der vil være behov for ændringer til de færøske og grønlandske forhold, inden loven sættes i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning. Har ministeren hørt færøske myndigheder om dette?

Svar

Det skal indledningsvis understreges, at formålet med lovforslaget ikke er at indføre værnepligtstjeneste på Færøerne og i Grønland. Efter den gældende værnepligtslovs § 13 – der ikke foreslås ændret – vil det fortsat alene være værnepligtige, der har bopæl eller ophold i Kongeriget Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland, som skal møde til Forsvarets Dag. Det er alene de personer, som møder til Forsvarets Dag, der efterfølgende kan indkaldes til værnepligtstjeneste. Det bemærkes i den forbindelse, at værnepligtsloven i dag gælder direkte for Færøerne og Grønland, hvilket lovforslaget ikke ændrer på.

Territorialbestemmelsen i lovforslaget indebærer, at den foreslåede ændring, hvorefter visse værnepligtige vil kunne fritages for værnepligtstjeneste, ikke vil gælde direkte for Færøerne og Grønland.

En vedtaget lov vil imidlertid ved kongelig anordning helt eller delvis kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Det er hensigten, at loven skal sættes i kraft for Færøerne og Grønland, således at reglerne er gældende for hele Rigsfællesskabet, men beslutningen herom vil naturligvis ske under inddragelse af de færøske og grønlandske myndigheder.