Færøudvalget spørgsmål 15 om at oplyse status for arbejdet med at ajourføre den færøske retsplejelov

Spørgsmål 15

Af: Magni Arge (T)

Til:  Justitsminister, Søren Pape Poulsen (KF)

Dato: 25-09-2018

Spørgsmål

Den 8. marts 2017 oplyste justitsministeren i svar på spørgsmål S 839 (2016-17), at Justitsministeriet havde besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle have til formål at udarbejde et forslag til en ny retsplejelov for Færøerne. Senere oplyste justitsministeren den 27. november 2017, i svar på S 220 (2017-18), at arbejdsgruppen forventer at afslutte sit arbejde i sommeren 2018.

Vil ministeren oplyse om status for arbejdet med at ajourføre den færøske retsplejelov, samt tidsplan for sagen?

Svar

Jeg havde selv mulighed for at besøge Færøerne i august, hvor jeg bl.a. mødtes med lagmanden og fik bekræftet, at det er vigtigt for Færøernes Landsstyre, at der udarbejdes en ny retsplejelov for Færøerne.

Vi har en helt klar fælles interesse i, at der – i tråd med regeringsgrundlagets ambition om løbende at opdatere lovgivningen for Færøerne på områder, som Danmark har ansvaret for – hurtigst muligt udarbejdes en ny retsplejelov for Færøerne.

Jeg har derfor sammen med mine embedsmænd genovervejet tilrettelæggelsen af arbejdet med at udarbejde en ny retsplejelov, og der er på den baggrund foretaget tilpasninger i tilrettelæggelsen af Justitsministeriets arbejde hermed.

Jeg har bl.a. i marts 2018 besluttet at udvide mandatet for den arbejdsgruppe, der er omtalt i min besvarelse af 27. november 2017 af spørgsmål nr. S 220, så der bliver gjort brug af arbejdsgruppens kompetencer og indsigt også i forbindelse med gennemskrivningen af lovteksten og udarbejdelsen af udkast til specielle bemærkninger til alle lovudkastets bestemmelser.

Desuden har jeg – efter drøftelserne med lagmanden – besluttet, at sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen skulle mere end fordobles, hvilket er sket i løbet af august.

Det er – i lyset af såvel arbejdsgruppens udvidede mandat, som fordoblingen af arbejdsgruppens sekretariatsbetjening – forventningen, at arbejdsgruppen vil afslutte sit arbejde i februar 2019, og at et udkast til en ny retsplejelov for Færøerne vil kunne blive sendt til udtalelse hos Færøernes Landsstyre i løbet af marts 2019.