Færøudvalget spørgsmål 7 Om Danmark er forpligtet til at respektere dannelsen af en færøsk stat, hvis et flertal af færøske vælgere stemmer for at etablere Færøerne som en selvstændig stat

Spørgsmål 7

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

Dato: 20-03-2018

 

Spørgsmål

Den danske stats opfattelse af intern og ekstern selvbestemmelsesret i forhold til international ret beskrives grundigt og pædagogisk i redegørelsen fra udenrigsministeren i forbindelse med forespørgsel F 26 i folketingsåret 2014-15, jf. FÆU alm. del spørgsmål 5. Udenrigsministeriet beskriver også i denne redegørelse hvordan situationen ser ud anno 2015 for Quebec i Canada, Catalonien på den Iberiske halvø og Kosovo på Balkan i forhold til den internationale retslige forståelse af intern og ekstern selvbestemmelsesret. Statsministeren har i svar på FÆU alm. del - spørgsmål 5 beskrevet statsministerens syn på Færøernes ret til at etablere en selvstændig stat og statsministerens formodning om Folketingets holdning til spørgsmålet. Statsministeren forholder sig imidlertid ikke til spørgsmålet om, hvad den danske stat har meddelt det internationale samfund om Færøernes selvbestemmelsesret. Han forholder sig heller ikke til spørgsmålet om den danske stats anerkendelse af selvbestemmelsesretten er af ekstern eller intern karakter, som Udenrigsministeriet beskriver i F 26. Statsministeren anmoder spørger om at bringe dette spørgsmål videre til Udenrigsministeriet, som efter hans mening er ressortministerium i dette spørgsmål.

Idet det forventes, at udenrigsministeren afklarer tvivlsspørgsmål med Statsministeriet, som jo er ressortministerium for færøske anliggender, bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

a) Har den danske stat meddelt det internationale samfund, at Færøerne nyder den eksterne ret til selvbestemmelse og dermed forpligtet Danmark til at respektere dannelsen af en færøsk stat, hvis et flertal af færøske vælgere stemmer for at etablere Færøerne som en selvstændig stat?

b) I UN Circular Note JTF. File No. 8.U.107 udsendt den 7. November 2005 står der på side 1: ...”They are in conformity with the right to self-determination of the people of the Faroes....” og endvidere “”The Acts do not limit the foreign policy powers of the Minister of Foreign Aiffairs and the Danish Authorities in relation to Faroes....” Er ovenstående erklæring om “right to self-determination” i kategorien ekstern eller intern selvbestemmelsesret?

c) Danmarks femte indberetning til UN Human Rights Committee fra 2007 slutter indberetningen med punkt 55, hvor der står en Unilateral declaration from the Governent of the Faroe Islands., som klart tilkendegiver Færøernes eksterne selvbestemmelsesret. Ledende færøske politikere mener, at denne unilaterale meddelelse forpligter den danske stat, men formuleringen unilateral erklæring fra Færøernes landsstyre, og ikke den danske stat, skaber tvivl herom. Spørgeren ønsker derfor et klart bekræftende eller benægtende svar på, om denne meddelelse forpligter den danske stat, eller om den danske stat i det mindste kan tilslutte sig erklæringen?

 

Svar

For så vidt angår delspørgsmål a) er det regeringens opfattelse, at spørgsmålet om selvstændighed for Færøerne afgøres af det færøske folk. Det er samtidig regeringens vurdering, at der er bred enighed herom i Folketinget. Færøsk selvstændighed vil i givet fald skulle gennemføres efter grundlovens § 19. Regeringen vil beklage en beslutning om færøsk selvstændighed, men regeringen anerkender fuldt ud, at man på Færøerne kan beslutte, at man ikke ønsker at være en del af rigsfællesskabet. Skiftende danske regeringer har løbende offentligt givet udtryk for denne position og synspunktet må derfor antages at være almindelig kendt, også i det internationale samfund.

For så vidt angår delspørgsmål b) fremgår det af circularnoten af 7. november 2005 til herværende ambassader, at fuldmagtsordningen, der blev gennemført ved lov i 2005, er i overensstemmelse med retten til selvbestemmelse. Circularnoten angår den interne forfatningsretlige ordning, hvorved færøske myndigheder under visse nærmere omstændigheder har adgang til at binde Kongeriget Danmark folkeretligt.

For så vidt angår delspørgsmål c) er det den danske regerings vurdering, at den unilaterale erklæring som fremgår af Kongeriget Danmarks 5. rapport til Human Rights Committee, ikke forpligter den danske stat, ligesom regeringen ikke har taget stilling til, hvorvidt den kan tilslutte sig relevante dele af erklæringen. Det bemærkes dog samtidig, som det fremgår af besvarelsen af delspørgsmål a), at danske myndigheder ikke vil stille sig i vejen, såfremt et flertal af den færøske befolkning ønsker selvstændighed. I denne sammenhæng - og som tidligere tilkendegivet i besvarelse af folketingsspørgsmål – er spørgsmål om selvbestemmelsesretten efter folkeretten ikke relevant.