Færøudvalget spørgsmål 6 om status for færøsk overtagelse af udlændingeområdet, samt tidsplan for sagens videre gang

Spørgsmål 6

Af: Magni Arge (T)

Til: Udændinge- og Integrationsminsiter, Inger Støjberg (V)

Dato: 10-01-2019

Spørgsmål

Over en række år har der været forhandlinger mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og det færøske landsstyre om at forberede en færøsk overtagelse af udlændingeområdet. Dette har imidlertid vist sig at trække ud, og der har i flere omgange været oplysninger om, at der både foreligger vanskeligheder og samtidig at overtagelsen nærmer sig.

Kan ministeren oplyse om status for overtagelse af udlændingeområdet, samt tidsplan for sagens videre gang?

Der henvises til FÆU almindelig del spørgsmål 13 (2017-18).

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 13 (alm. del) (2017-18) fra Folketingets Færøudvalg.

Spurningur nr. 13 og svar, frá 31.01.2019:

Spørgsmål nr. 13:

Over en lang række år har der været forhandlinger mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og det færøske landsstyre om at forberede en færøsk overtagelse af udlændingeområdet. Dette har imidlertid vist sig at trække ud, og der har i flere omgange været oplysninger om at der både foreligger vanskeligheder og samtidig at overtagelsen nærmer sig.

Kan ministeren oplyse om status for overtagelse af udlændingeområdet, samt tidsplan for sagen?

 

Svar:

De færøske og de danske myndigheder har i flere år samarbejdet om at tilvejebringe grundlaget for at gennemføre de færøske myndigheders beslutning om at overtage udlændingeområdet og grænsekontrollen inden for rammerne af loven om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (overtagelsesloven).

 

En eventuel snarlig overtagelse er imidlertid udfordret af en række principielle spørgsmål om forholdet til Danmarks Schengenforpligtelser, som søges afklaret med Kommissionen, hvilket har vist sig vanskeligt og tidskrævende.

 

Fra færøsk side har man derfor udtrykt ønske om, at kompetencen til at træffe afgørelse i første instans i visse sager om udlændinges ophold på Færøerne – forinden en eventuel fuldstændig overdragelse af sagsområdet – delegeres fra de danske udlændingemyndigheder til færøske myndigheder.

 

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til et lovforslag, hvorefter udlændinge- og integrationsministeren efter forhandling med Færøernes landsstyre kan delegere kompetencen til at træffe afgørelse i første instans i visse sager om udlændinges ophold på Færøerne fra danske udlændingemyndigheder til en eller flere færøske udlændingemyndigheder.

 

Udkastet til lovforslag er den 22. januar 2019 sammen med et udkast til ændring af anordningen for Færøerne af udlændingeloven sendt i høring på Færøerne.

 

Arbejdet med at afklare de spørgsmål, som en overtagelse af udlændingeområdet og grænsekontrollen rejser, herunder en afklaring med Kommissionen, fortsætter parallelt hermed.