Færøudvalget spørgsmål 7 om status for sagen om Færøernes tiltrædelse af aftalen om det Fælles Europæiske Luftfartsområde (FELO-aftalen)

Spørgsmål 7

Af: Magni Arge (T)

Til: Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA)

Dato: 18-01-2019

Spørgsmål

I regeringens »Luftfartsstrategi for Danmark« fra juli 2017 bliver der i initiativ 21 redegjort for, at “Regeringen vil fortsat arbejde aktivt for, at Færøernes ønske om at tiltræde FELOaftalen bliver imødekommet”. Der henvises i øvrigt til FÆU alm. del – spm. 22 (Folketingsåret 2015-16). Kan ministeren oplyse om status for sagen om Færøernes tiltrædelse af aftalen om det Fælles Europæiske Luftfarts Område (FELO-aftalen) og redegøre for sagens videre gang og eventuelle hindringer?

Svar

Jævnfør besvarelsen af FÆU alm. del spørgsmål 22 (2015-16) har danske og færøske myndigheder været i dialog med EU-Kommissionen for at afdække muligheden for en færøsk tilknytning til EU’s FELO-aftale om luftfart.

EU-Kommissionen oplyste på et møde i maj 2017, at en eventuel færøsk tiltrædelse til FELO-aftalen vil kræve fremsættelse af et egentligt forslag fra EUKommissionen og reelle forhandlinger i EU-proces mellem alle relevante parter. Dette vil være en langvarig proces, der bl.a. vil kræve udarbejdelse at en omfattende konsekvensanalyse vedr. praktiske og økonomiske konsekvenser af en færøsk FELO-tilknytning, herunder ikke mindst en vurdering af merværdi for EU.

Kommissionen anbefalede, at alternativer til en færøsk tilknytning til FELO-aftalen blev vurderet.

De danske og færøske myndigheder har på den baggrund afsøgt alternative løsninger. Blandt andet er brugen af de bilaterale luftfartsaftaler, som Danmark har indgået på vegne af kongeriget, blevet undersøgt. Der findes i dag en række bilaterale aftaler, blandt andet med UK, Island og Spanien, som færøske luftfartsselskaber umiddelbart kan anvende. Herved vil flyselskaber med hjemsted på Færøerne kunne flyve mellem Færøerne og de destinationer, som de bilaterale aftaler omfatter.

Selv om Færøerne i vidt omfang kan opnå de ønskede resultater ved at benytte de bilaterale luftfartsaftaler, finder det færøske landstyreområde for udenrigs og erhvervsanliggender det forsat vedkommende at holde muligheden for en fremtidig færøsk deltagelse i FELO åben. Et næste skridt, hvis Færøernes landsstyre skulle ønske det, vil jævnfør dialogen med EU-Kommissionen skulle omfatte en analyse af de praktiske og økonomiske konsekvenser af en færøsk tilknytning til FELO, herunder en vurdering af merværdien for EU. Danske myndigheder indgår gerne i et samarbejde med færøske myndigheder herom.