Færøudvalget (FÆU) Alm. del. Spørgsmål 12

Spørgsmål nr. 12 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:

”Hvis den eksisterende færøske retsplejelov ikke er tilstrækkeligt lovgrundlag for en anerkendelse af en færøsk juridisk uddannelse som adgangsgivende til advokat- og dommergerningen på lige fod med uddannelser fra andre dele af det danske rige, har Justitsministeriet så ikke en kærkommen anledning til at rette op på denne mangel i forbindelse med, at et udvalg under Justitsministeriet har forberedt en ny retsplejelov for Færøerne siden 2017?

Arbejdet er offentligt blevet omtalt som den mest omfattende retsplejereform på Færøerne de sidste 30 år, så det bør være overkommeligt yderligere at foreslå de nødvendige ændringer i retsplejelovens §§ 42 og 119 således, at de muliggør en sidestilling af en færøsk uddannelse med den danske. Det forekommer helt naturligt regeringen vil virke for, at sidestille en juridisk uddannelse ved det færøske universitet med uddannelserne fra andre universiteter i det danske rige, når man i øvrigt har tilvejebragt lovgrundlag, der muliggør anerkendelse af juridiske uddannelser fra Portugal, Grækenland og Italien i relation til adgang at blive advokatfuldmægtige (jvf. § 135a i den danske retsplejelov).”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 11 (Alm. del), som Folketingets Færøudvalg har stillet til justitsministeren den 17. april 2019.