Færøudvalget (FÆU) Alm. del. Spørgsmål 13

Spørgsmål nr. 13 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:

”I de færøske medier er Løgmansskrivstovan (lagmandens kontor) citeret for at gengive Justitsministeriet for den opfattelse, at Færøernes universitet først skal sende den nye færøske uddannelse til det danske Uddannelses- og Forskningsministerium til vurdering, før Justitsministeriet vil tage stilling til spørgsmålet om ændring af retsplejeloven.

Det formodes at der foreligger en misforståelse her, for faktorernes orden er ikke ligegyldig. Kan ministeren bekræfte, at det er i selve loven og under det lovforberedende arbejde, at administrative myndigheder henter deres sagsbehandlingskriterier, og derfor skal lovgrundlaget tilvejebringes inden sagsbehandlingen og ikke omvendt?”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 11 (Alm. del), som Folketingets Færøudvalg har stillet til justitsministeren den 17. april 2019.