FÆU, Alm. del spørgsmål 22

FÆU alm. del - svar på spm. 22 om de potentielle hindringer for, at Færøerne indgår i det Fælles Europæiske Luftfartsområde, fra transport- og bygningsministeren

26-10-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Kan ministeren redegøre for de potentielle hindringer for, at Færøerne indgår i det Fælles Europæiske Luftfartsområde (FELO) på samme vis som Island, Norge og visse lande på Balkan, der allerede er med i aftalen?

Svar:

Det Fælles Europæiske Luftfartsområde (FELO) er baseret på en multilateral aftale, der i 2006 blev indgået mellem det daværende EF og dets medlemsstater og ni lande på Balkan samt Norge og Island. Aftalen kan siges at udvide EU/EØS’ indre marked for luftfart til også at omfatte hele Balkan og dermed give alle luftfartsselskaber fra de deltagende lande adgang til det samlede marked på basis af EU’s bestemmelser for luftfart. Der er fastsat overgangsordninger for hvert af de lande, som ikke er medlem af EU/EØS.

Færøerne har tilkendegivet interesse for at blive tilsluttet FELO-aftalen. Hvis dette gennemføres, vil færøske luftfartsselskaber og alle andre luftfartsselskaber hjemmehørende hos en part omfattet af FELO-aftalen efter en evt. overgangsperiode kunne flyve på lige vilkår i det udvidede FELO-område, herunder mellem Færøerne og Danmark.

Der har i nogen tid været kontakt mellem danske og færøske myndigheder og Europa-Kommissionen om, hvordan en færøsk tilslutning kan realiseres. Der kan eventuelt blive tale om, at Færøerne søges inkorporeret i kraft af en tillægsprotokol til FELO-aftalen. Kommissionen skal i så fald beslutte, at den vil fremsætte et forslag om at indlede forhandlinger med Danmark og Færøerne om en sådan protokol.

Dette forslag med mandat til forhandlingerne skal behandles og vedtages af EU-medlemslandene i Transportministerrådet. Senere vil forhandlingsresultatet skulle godkendes af disse lande og af Færøerne og formentlig også af de øvrige lande i FELO-aftalen. Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om, hvordan de forskellige parter vil stille sig i denne proces.

Da ansvaret for luftfartsområdet ikke er overtaget af Færøerne, er der tale om dansk ansvarsområde. Derfor vil både Danmark og Færøerne som led i en tilslutning skulle forpligte sig til, at lovgivningen for Færøerne lever op til EU's bestemmelser på luftfartsområdet i samme omfang, som de øvrige ikke-EU-parter i FELO-aftalen. Lovgivningen for Færøerne på luftfartsområdet skal således stort set svare til EU’s bestemmelser.

Dette vil i udgangspunktet være lettere for Færøerne end for de andre parter i FELO-aftalen, idet luftfartsområdet for Færøernes vedkommende hører under danske myndigheders kompetence, og dansk luftfartslovgivning (og dermed EU’s) på de fleste punkter i forvejen også er gældende for færøsk luftfart. Det vil dog først i forbindelse med eventuelle forhandlinger blive klart, hvilke konkrete betingelser EU vil stille, herunder eventuelle undtagelser. Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om der i den forbindelse kan opstå vanskeligheder i processen.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

Spørger: 
Magni Arge (T)