§ 20-spørgsmål S 1303 Om ansættelse af dommere og fuldmægtige i Færøernes ret m.v.

Af: Magni Arge (T)

Til: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)

Dato: 12-06-2017

Spørgsmålets ordlyd:

Kan ministeren oplyse, hvorvidt han synes, at det er vigtigt, at der fastsættes regler i retsplejeloven om, at der ved ansættelse af politifolk i Færøernes Politi og jurister i den færøske anklagemyndighed skal lægges vægt på, at ansøgeren har kendskab til det færøske sprog og indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur, så der stilles de samme betingelser som ved ansættelse af dommere og fuldmægtige i Retten på Færøerne, jf. den færøske retsplejelovs § 43, stk. 2, og § 53, stk. 3?

Skriftlig begrundelse:

Det fremgår af den færøske retsplejelovs § 43, stk. 2, og § 53, stk. 3, at der ved ansættelse af dommere og fuldmægtige i Retten på Færøerne skal lægges vægt på, om de pågældende har kendskab til det færøske sprog og indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur. Der indgår i den færøske retsplejelov ikke samme krav ved ansættelse af politifolk i Færøernes Politi eller af jurister i den færøske anklagemyndighed. Ministeren har ved besvarelse af spørgsmål nr. S 632 oplyst, at »derfor indgår det også allerede i vurderingen af ansøgere til lederstillinger i politiet på Færøerne, om ansøgerne har indsigt i færøske forhold.« Dette hænger ikke sammen med, at det nuværende ledelsesteam i Færøernes Politi består af fire personer: Politimesteren, vicepolitimesteren, chefpolitiinspektøren og stabschefen, hvoraf de første tre er danskere uden tilknytning til Færøerne og uden indsigt i færøske forhold før deres ansættelse i Færøernes Politi. Politimesteren har været længst tid på Færøerne (ca. 4 år), mens de to andre har været på Færøerne i ca. 2½ år. Politiet og anklagemyndigheden på Færøerne varetager ret centrale opgaver i det færøske samfund, som kræver indsigt i og forståelse af færøsk lovgivning, de færøske samfundsforhold og kulturen. Spørgeren vil derfor gerne have oplyst, om ministeren er enig i, at der ikke er nogen grund til at gøre forskel, så der i retsplejeloven laves regler, hvoraf det fremgår, at de ansatte i politiet og anklagemyndigheden på Færøerne skal have kendskab til det færøske sprog og indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur. Hvis ministeren er enig, ønsker spørgeren oplyst, om han som ansvarlig minister for området vil sørge for at udarbejde et lovforslag, og hvornår dette vil ske.

Svar:

Jeg kan henvise til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1293 og til min tidligere besvarelse af 2. februar 2017 af spørgsmål nr. S 632. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et udkast til en ny færøsk retsplejelov. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse bl.a. tage stilling til, i hvilket omfang der bør fastsæt- 3 tes regler i retsplejeloven om at lægge vægt på kendskab til færøsk sprog, lovgivning, samfundsforhold og kultur ved besættelse af stillinger inden for den færøske retspleje.