Sundheds- og Ældreudvalget Spørgsmål 1094 Om modificering af gældende KBU ordning på Færøerne

Spørgsmål 1094

Af: Magni Arge (T)

Til: sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Dato: 16-08-2017

 

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU- ordning på Færøerne (Klinisk Basis Uddannelse) til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, og derved medvirke til at fremtidssikre Færøernes lægebehov?

 

Svar:

Ministeriet har til brug for min besvarelse af spørgsmålet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende vedrørende klinisk basisuddannelsesforløb på Færøerne:

”I den nugældende ordning oprettes klinisk basisuddannelsesforløb (KBU) i hele Danmark svarende til antallet af tilmeldte læger til ordningen. Efter afsluttet basisuddannelse kan lægen søge om tilladelse til selvstændigt virke i Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom lægen vil kunne fortsætte i speciallægeuddannelsen i Danmark. Alle læger, uafhængig af nationalitet, som har gennemført en lægeuddannelse i Danmark, er således ligestillede i ordningen.

KBU, som er et 12 måneders uddannelsesforløb, tilbydes alle nyuddannede læger efter afsluttet lægeuddannelse fra et dansk universitet og aflagt lægeløfte. De tilmeldte lægestuderende eller læger modtager et lodtrækningsnummer, som angiver i hvilken rækkefølge, lægen skal vælge forløb blandt alle ledige forløb i Danmark. Forløbene på Færøerne slås op og søges gennem samme fordelingssystem som øvrige KBU-forløb i Danmark. Forløbene på Færøerne er ekstra forløb, hvilket betyder, at lægen udelukkende kommer til Færøerne efter eget ønske.

Sundhedsstyrelsen er i dialog med Færøerne og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst for at afsøge eventulle muligheder for at ændre Færøernes deltagelse i Danmarks procedurer for tilmelding til den kliniske basisuddannelse.

Sundhedsstyrelsen vil holde Sundheds- og Ældreministeriet orienteret om resultatet af disse drøftelser.”

Desuden supplerer Sundhedsstyrelsen med oplysninger vedr. basisuddannelsesstillinger i Grønland:

”Basisuddannelsesstillinger i Grønland vælges ikke via basislæge.dk som basisforløbene i Danmark og på Færøerne. I Grønland opslås 2 klinisk basisuddannelsesstillinger halvårligt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som kan søges af læger, der har tilmeldt sig KBU. Til disse stillinger fremsendes således en ansøgning og ansøgere med  grønlandsk baggrund har fortrinsret. Grønland er ansvarlig for uddannelsesforløbene, ligesom de obligatoriske kurser afholdes i Grønland.”

Sundhedsstyrelsen oplyser slutteligt, at der er fire basisuddannelsesstillinger på Grønland og ti klinisk basisforløb på Færøerne om året.

Det ligger mig meget på sinde, at vi i Danmark, herunder Færøerne, har et godt og trygt sundhedsvæsen, hvor alle patienter har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det kræver blandt andet, at vi har dygtige læger, der ønsker at bosætte sig på Færøerne. Her er den kliniske basisuddannelse et vigtigt middel.

Jeg har således stor forståelse for problemstillingen vedrørende klinisk basisuddannelse på Færøerne. Af den grund ser jeg også frem til resultatet af Sundhedsstyrelsens, Færøernes og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Østs dialog om basisuddannelse på Færøerne. Jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at tage den grønlandske model i betragtning i deres videre arbejde med en eventuel ny model på Færøerne.

Såfremt Sundhedsstyrelsen, Færøerne og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelses Øst bliver enige om en ny model, vil jeg sørge for, at modellen sendes til orientering til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.