§ 20-Spørgsmål S 1389 Om færøsk talesyntese

Spørgsmål 1389

Af: Magni Arge (T)

Til: Børne- og Socialministeren Mai Mercado (KF)

Dato: 07-07-2017

 

Spørgsmål:

Hvad er ministerens holdning til, at færinger, der er bosat i Danmark, ikke får bevilget færøsk talesyntese, men alene dansk talesyntese?

Begrundelse:

Der findes tilfælde, hvor færinger, der har arbejdet og været bosat i Danmark i flere år, har været udsat for, at deres syn er blevet forværret i sådan en grad, at de nu har behov for talesyntese som hjælpemiddel. Da færinger har deres eget sprog både i skrift og tale, findes der en færøsk talesyntese, der skal afhjælpe færinger, der henholdsvis er synshæmmede og blinde. Da det færøske og danske sprog er hver sit sprog, kan den danske talesyntese ikke anvendes til færøske ord. Der findes eksempler, hvor færinger, der er bosat i Danmark, får afslag på deres ansøgning om støtte til færøsk talesyntese og alene får tilbudt støtte til dansk (og engelsk), ligesom danskere. I Folketinget og fra regeringen hører vi ofte forsikringer om, at alle parter er ligestillede i rigsfællesskabet. Men det gælder ikke, hvad angår talesyntese. Færinger i Danmark, der har brug for talesyntese, får ingen støtte til at kommunikere på deres modersmål, mens man på Færøerne uden nogen betingelser stiller dansk talesyntese til rådighed for danskere, der har behov for det.

 

Svar:

Jeg vil gerne indledningsvist slå fast, at færinger, som bosætter sig her i Danmark, ligesom andre personer med lovligt ophold her i landet, har ret til hjælp efter serviceloven.

Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete tilfælde, men jeg vil gerne generelt understrege, at kommunerne ved tildeling af hjælpemidler efter serviceloven altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt et hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en borgers funktionsnedsættelse eller i væsentlig grad medfører en lettelse af den daglige tilværelse.

Hvis borgerens behov afhjælpes af en færøsk talesyntese, men ikke af en med dansk tale, skal kommunen således yde støtte til den færøske variant, såfremt borgeren i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Kommunens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.