Færøudvalget spørgsmål 14 Om hvor mange færinger bosat i Danmark, der har fået beviliget færøsk talesyntese

Spørgsmål 14

Af: Magni Arge (T)

Til: Børne- og Socialministeren Mai Mercado (KF)

Dato: 07-07-2017

Spørgsmål:

Kan ministeren redegøre for, hvor mange færinger bosat i Danmark der har fået bevilliget færøsk talesyntese, og hvor mange som derimod har fået afslag på sin ansøgning om færøsk talesyntese samt herunder ligeledes oplyse, hvilke alternativer de i stedet har modtaget?

Svar:

Færinger, som bosætter sig her i Danmark, har som andre personer med lovligt ophold her i landet, ret til hjælp efter serviceloven.

Efter serviceloven skal kommunerne yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for at personen kan udøve et erhverv.

Kommunerne har ikke pligt til at registrere eller indlevere data om visitering af hjælpemidler samt afslag herpå. Børne- og Socialministeriet er derfor ikke i besiddelse af tal vedrørende tildeling af hjælpemidler og derfor heller ikke oplysninger om antallet af borgere, der bevilges færøsk talesyntese, eller som får afslag på ansøgninger herom, herunder hvilke alternativer der i givet fald tilbydes i stedet for færøsk talesyntese.