Færøudvalget spørgsmål 16 Om det findes statistiske data der belyser, hvor mange kvinder bosiddende på Færøerne, der gennem de sidste 20 år har foretaget en provokeret abort i Danmark m.v.

Spørgsmål 16

Af: Magni Arge (T)

Til: Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (V)

Dato: 17-07-2017

Spørgsmål:

I den nyeste udgave af Statistisk Årbog 2017 fremgår det, at antallet af provokerede aborter på Færøerne var 36 pr. 1000 levendefødte børn i 2013. I Danmark var det tilsvarende tal 259 i 2014. En af forklaringerne kan være, at Danmark fik en ny lov om abort i 1973, som afløste den mere restriktive abortlov fra 1956, mens den "gamle" og mere restriktive lov stadigvæk gælder for Færøerne. En anden forklaring kan være, at flere færøske kvinder får foretaget abort i udlandet. Kan ministeren redegøre for, om der findes statistiske data der belyser, hvor mange kvinder bosiddende på Færøerne, der gennem de sidste 20 år har fået foretaget en provokeret abort i Danmark, og i givet fald oplyse, hvilke data findes og hvor store tallene er for hvert af de seneste 20 år?

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet nedenstående oplysninger hos Sundhedsdatastyrelsen, som jeg kan henholde mig til.

Sundhedsdatastyrelsen har lavet et udtræk på baggrund af Register over Legalt Provokerede Aborter. Alle legalt provokerede aborter foretaget i Danmark, på sygehuse eller klinikker, skal indberettes til registeret.

Udtrækket viser, at der i perioden 1997 til 2016 er indberettet 22 legalt provokerede aborter foretaget blandt kvinder, der er registreret som værende bosat på Færøerne. Det bemærkes, at ikke alle indberettede aborter indeholder oplysning om kvindens bopæl.

På baggrund af diskretioneringshensyn er der ikke udarbejdet en fordeling af antal aborter pr. år. Sundhedsdatastyrelsen diskretionerer alle celler med <5 observationer.