Færøudvalget spørgsmål 2 Om rigslovsindstilling om ikrafttræden af lovændring om dobbelt statsborgerskab på Færøerne

Spørgsmål 2

Af: Magni Arge (T)

Til: Udlændinge- og Integrationsministeren Inger Støjberg (V)

Dato: 20-12-2017

Spørgsmål

I første del af 2017 henvendte lagmanden på Færøerne sig til de danske myndigheder, om en rigslovsindstilling om ikrafttræden af lovændring om dobbelt statsborgerskab i lov om dansk indfødsret, således at denne del træder i kraft på Færøerne ved kongelig anordning. Jf. lov om dansk indfødsret kan loven ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Vi er nu i slutningen af 2017, og rigslovsindstillingen er endnu ikke modtaget på Færøerne. Kan statsministeren på denne baggrund oplyse om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab på Færøerne, samt tidsplan for sagen?

 

Svar

Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen m.v.) blev der første gang indsat en territorialbestemmelse i en ændring af indfødsretsloven. Territorialbestemmelsen indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lovændringen vedrørte bl.a. indførelsen af regler om automatisk erhvervelse af statsborgerskab fra en medmoder. Territorialbestemmelsen blev indsat, da der fra færøsk side var et ønske om, at reglen om medmoderskab i relation til indfødsret ikke skulle gælde for Færøerne.

Ved efterfølgende ændringer af indfødsretsloven er der indsat tilsvarende territorialbestemmelser, herunder også i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), som der henvises til i spørgsmålet.

Ingen af lovændringerne er siden blevet sat i kraft for Færøerne. Det retlige grundlag for meddelelse af dansk indfødsret er grundlovens § 44, hvorefter ingen udlænding kan få dansk indfødsret uden ved lov. Denne bestemmelse indebærer, at alene Folketinget og regeringen i forening har kompetence til at meddele dansk indfødsret.

Reglerne om statsborgerskab bør af principielle, retlige grunde være de samme i hele riget. Det fremgår således bl.a. af de almindelige bemærkninger til forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (lovforslag nr. L 169 af 11. maj 2005), at besiddelse af dansk indfødsret har en række retsvirkninger, der gælder over alt i riget, herunder f.eks. valgret til Folketinget.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har siden efteråret 2016 været i dialog med Lagmandens Kontor med henblik på at få sat alle ændringer af indfødsretsloven i kraft for Færøerne. Denne dialog pågår fortsat.