Udlændinge- og Integrationsudvalget spørgsmål 223 Om hvor mange ansøgninger om statsborgerskab Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager fra folk, der opholder sig på Færøerne

Spørgsmål 223

Af: Magni Arge (T)

Til: Udlændinge- og Integrationsministeren Inger Støjberg (V)

Dato: 15-12-2017

Spørgsmål

I første del af 2017 henvendte lagmanden på Færøerne sig til de danske myndigheder, om en rigslovsindstilling om ikrafttræden af lovændring om dobbelt statsborgerskab i lov om dansk indfødsret, således at denne del træder i kraft på Færøerne ved kongelig anordning. Jf. Lov om dansk indfødsret kan loven ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Vi er nu i slutningen af 2017, og rigslovsindstillingen er endnu ikke modtaget på Færøerne. Kan statsministeren på denne baggrund oplyse om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab på Færøerne, samt tidsplan for sagen?

Svar:

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at det ikke er muligt at foretage retvisende udtræk af data fra ministeriets sagsbehandlingssystemer vedrørende opholdssted for de personer, der søger om dansk statsborgerskab.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan supplerende oplyse, at for at kunne identificere de sager, der vedrører ansøgere om dansk statsborgerskab, der opholder sig på Færøerne, vil det kræve en manuel gennemgang af et meget stort antal sager, hvilket ministeriet af ressourcemæssige årsager ikke har fundet anledning til at iværksætte.