§ 20-spørgsmål S 903 Om færøske fiskeskibe

Spørgsmål S 903

Af: Magni Arge (T)

Til:  Forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V)

Dato: 03-07-2018

 

Spørgsmål

Hvad mener ministeren om, at fremmede krigsskibe uden forudgående konsultation og information skyder med skarpt under militære øvelser og dermed tvinger færøske fiskeskibe til at opgive lovligt fiskeri på fangstpladser inden for færøsk fiskerigrænse, og hvad mener ministeren om, at arktisk kommando ikke var oplyst om øvelserne lørdag den 30. juni 2018 og iøvrigt nægter at kommentere yderligere?

 

Begrundelse

NATO-krigsskibe skød med skarpt i en øvelse lørdag den 30. juni 2018 inden for færøsk søterritorium, hvilket resulterede i, at færøske fiskeskibe måtte sejle bort fra fangstzoner uden forudgående advarsel. Angiveligt har den færøske kystvagt ikke fået information om skydeøvelser og militær aktivitet. Arktisk kommando forklarer til Kringvarp Føroya, at de heller ikke var bekendt med aktiviteter, men ønsker ikke at uddybe yderligere. Spørgeren anser hændelsen for en regulær krænkelse af færøsk suverænitet og mener i øvrigt, at det har stor betydning for tilliden til forsvaret og NATO, at grundsætningerne om information og inddragelse i Fámjinserklæringen overholdes.

 

Svar:

En stats eksklusive fiskerizone (EFZ) er i udstrækning og beskyttelse sammenlignelig med den eksklusive økonomiske zone (EEZ), og aktiviteter i zonen er reguleret af sædvaneret, domspraksis samt FN’s Havretskonvention af 10. december 1982. EFZ strækker sig ud til 200 sømil fra de såkaldte basislinjer og giver kyststaterne en række rettigheder vedrørende havets ressourcer mv. EFZ’en er imidlertid ikke en del af søterritoriet, hvor kyststaten har suverænitet og kan udøve jurisdiktion i almindelighed.

Det følger af bl.a. Havretskonventionen, at alle stater i EEZ’en nyder de i konventionen omhandlede friheder til bl.a. sejlads og overflyvning samt anden international retmæssig anvendelse af det åbne hav, så længe aktiviteterne er forenelige med konventionens bestemmelser.

Ikke-kyststater, der ønsker at udøve deres rettigheder i en fremmed EEZ skal således tage behørigt hensyn til kyststatens rettigheder og pligter og skal overholde love og forskrifter udstedt af kyststaten, når de udøver deres ret i andre staters EEZ, herunder fx militære fredstidsoperationer eller øvelser.

Der eksisterer ingen klar retlig norm, der forhindrer militære aktiviteter eller testskydning i EFZ ved Færøerne, men der skal – som anført – tages behørigt hensyn til retten til at udnytte naturressourcerne (fiskeri) samt til eventuelle forskrifter fastsat af Færøerne eller Danmark.

Værnsfælles Forsvarskommando har oplyst, at Forsvaret, herunder Arktisk Kommando, ikke har været involveret i eller orienteret om de pågældende maritime aktiviteter lørdag den 30. juni 2018 og ikke har nærmere kendskab til hændelsen.

Forsvaret vil forsøge at indhente oplysninger om de maritime aktiviteter lørdag den 30. juni 2018, ligesom Forsvaret vil arbejde for fremadrettet at blive orienteret i videre udstrækning om fremmede fartøjers militære aktiviteter i Arktisk Kommandos operationsområde.