Forsvarsudvalget spørgsmål 106 Om hvorvidt forsvaret følger med, i hvad der foregår af militær aktivitet på færøsk territorium

Spørgsmål 106

Af: Magni Arge (T)

Til:  Forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V)

Dato: 16-08-2018

 

Spørgsmål

I svar på spørgsmål S 903 oplyser ministeren, at forsvaret vil forsøge at indhente oplysninger om de maritime aktiviteter den 30. juni 2018, hvor fremmede flådefartøjer skød med skarpt på færøsk søterritorium, ligesom forsvaret vil arbejde for fremadrettet at blive orienteret om fremmede fartøjers militære aktiviteter indenfor den færøske fiskerigrænse.

Kan ministeren oplyse, hvor langt forsvaret er nået med at afdække spørgsmålene, om forsvaret nu følger med, i hvad der foregår af militær aktivitet på færøsk territorium, og om ministeren har til hensigt at inddrage og oplyse det færøske landsstyre om sagen, sådan som det er foreskrevet i Fámjin erklæringen?

Svar

Værnsfælles Forsvarskommando er anmodet om et bidrag til brug for Forsvarsministeriets besvarelse. Værnsfælles Forsvarskommando har i den anledning oplyst følgende:

”Værnsfælles Forsvarskommando har ikke siden Forsvarsministeriets besvarelse af § 20 spørgsmål S 903 kunnet tilegne sig ny viden vedrørende de maritime aktiviteter den 30. juni 2018. Værnsfælles Forsvarskommando arbejder dog fortsat på at skaffe sig yderligere oplysninger om disse aktiviteter.

Offentligt Værnsfælles Forsvarskommando arbejder til stadighed på at styrke den maritime overvågning i Arktis, heriblandt i den færøske eksklusive fiskerizone. Forsvaret er endvidere i dialog med nære allierede om et styrket samarbejde på området i Arktis og Nordatlanten.”

Der kan herudover henvises til den tidligere besvarelse af spørgsmål S 903. Heraf fremgår det blandt andet, at en stats eksklusive fiskerizone (EFZ) ikke en del af søterritoriet, hvor kyststaten har suverænitet og kan udøve jurisdiktion i almindelighed.

Der eksisterer ingen klar retlig norm, der forhindrer militære aktiviteter eller testskydning i en eksklusiv fiskerizone, men der skal tages behørigt hensyn til retten til at udnytte naturressourcerne (fiskeri) samt til eventuelle forskrifter fastsat af Færøerne eller Danmark.

Afslutningsvis kan det oplyses at, Arktisk Kommando har et godt og nært samarbejde med relevante færøske myndigheder, ligesom jeg forventer at mødes med den færøske landstyremand for udenrigs- og erhvervsanliggender senere i år.