Færøudvalget spørgsmål 10 Om udlændinge, der er kommet til landet som børn og har opholdstilladelse som familiesammenført barn

Spørgsmål 10

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V)

Dato: 28-08-2018

 

Spørgsmål

Kan ministeren oplyse, om udlændinge, der er kommet til landet som børn og har opholdstilladelse som familiesammenført barn, får påmindelse eller oplysninger om, at vedkommende må sende ansøgning om permanent opholdstilladelse i landet, før vedkommende fylder 18 år? Kan ministeren endvidere oplyse om ministeriet har nogle særlige procedurer desangående, når det handler om ophold på Færøerne, hvor ministeriet ikke er synligt, men alligevel administrerer forhold angående opholdstilladelse og statsborgerskab?

 

Svar:

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende:

”[M]indreårige tredjelandsstatsborgere, hvis forældre har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 eller efter EU-opholdsbekendtgørelsen, hvor barnet har bopæl i Danmark og er tildelt et CPR-nummer, vil – kort tid før de fylder 18 år – modtage et brev om, at de skal huske at ansøge om forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse eller at ansøge om permanent opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen.

Mindreårige tredjelandsstatsborgere, der har bopæl på Færøerne eller i Grønland, modtager ikke en sådan påmindelse kort tid før de fylder 18 år. Styrelsen vil på baggrund af det stillede spørgsmål undersøge, om der kan etableres en teknisk løsning, således at mindreårige tredjelands-statsborgere på Færøerne og i Grønland også vil modtage en sådan påmindelse.”